ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 13 ธ.ค. 2560 20:06
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 669 5 674 5,552.40 52.74 0.95 40.39
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 60 0 60 1,347.91 0.05 0.00 0.00
งบประมาณกระทรวง กรม 954 59 1,013 6,416.73 255.98 3.99 21.57
งบประมาณกลางของรัฐบาล 17 0 17 60.18 0.23 0.38 1.28
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  47 1 48 248.31 0.43 0.17 0.06
รวม 1,747 65 1,812 13,625.52 309.43 2.27 63.30