ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 28 มี.ค. 2560 15:02
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,560 273 1,833 12,352.38 2,022.64 16.37 681.40
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 214 3 217 4,694.29 173.76 3.70 143.04
งบประมาณกระทรวง กรม 2,620 1,022 3,642 12,422.88 3,120.36 25.12 457.11
งบประมาณกลางของรัฐบาล 123 63 186 929.70 194.76 20.95 19.66
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  214 39 253 1,219.19 90.50 7.42 46.20
รวม 4,731 1,400 6,131 31,618.45 5,602.03 17.72 1,347.40