ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 30 เม.ย. 2560 02:19
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,688 417 2,105 13,687.44 3,108.80 22.71 876.60
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 222 6 228 5,153.94 582.46 11.30 218.18
งบประมาณกระทรวง กรม 3,417 1,296 4,713 14,557.92 4,330.71 29.75 473.67
งบประมาณกลางของรัฐบาล 148 82 230 1,044.91 296.85 28.41 27.15
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  252 50 302 1,681.49 96.93 5.76 59.29
รวม 5,727 1,851 7,578 36,125.70 8,415.75 23.30 1,654.89