ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 27 มิ.ย. 2560 14:03
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,867 957 2,824 17,581.01 7,319.73 41.63 1,566.63
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 218 24 242 5,804.71 1,680.62 28.95 331.50
งบประมาณกระทรวง กรม 4,437 2,125 6,562 68,236.93 7,512.98 11.01 342.84
งบประมาณกลางของรัฐบาล 190 136 326 2,070.33 394.08 19.03 41.84
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  314 135 449 3,107.79 309.56 9.96 66.91
รวม 7,026 3,377 10,403 96,800.77 17,216.97 17.79 2,349.72