ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 23 ส.ค. 2560 22:24
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,732 1,294 3,026 18,939.23 9,775.69 51.62 1,804.53
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 216 39 255 5,919.53 2,635.51 44.52 372.59
งบประมาณกระทรวง กรม 4,343 2,848 7,191 21,699.88 9,712.03 44.76 279.52
งบประมาณกลางของรัฐบาล 217 184 401 2,572.24 797.23 30.99 70.22
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  330 185 515 3,707.89 681.83 18.39 262.93
รวม 6,838 4,550 11,388 52,838.78 23,602.29 44.67 2,789.80