ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 25 ก.ย. 2560 11:05
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,521 1,564 3,085 19,162.55 11,213.65 58.52 1,895.56
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 204 56 260 6,004.94 2,924.46 48.70 379.67
งบประมาณกระทรวง กรม 4,129 3,279 7,408 22,187.15 10,524.45 47.43 338.08
งบประมาณกลางของรัฐบาล 218 220 438 2,958.06 929.78 31.43 170.16
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  336 207 543 3,433.15 801.82 23.36 269.98
รวม 6,408 5,326 11,734 53,745.85 26,394.17 49.11 3,053.46