ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 25 พ.ย. 2560 05:08
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 385 0 385 3,502.54 7.12 0.20 23.75
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 45 0 45 920.19 0.00 0.00 0.00
งบประมาณกระทรวง กรม 812 27 839 5,917.67 54.42 0.92 7.92
งบประมาณกลางของรัฐบาล 13 0 13 39.03 0.00 0.01 1.50
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  41 1 42 222.72 0.00 0.00 0.00
รวม 1,296 28 1,324 10,602.15 61.55 0.58 33.17