ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 20 ต.ค. 2560 22:46
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,191 1,939 3,130 19,170.68 12,099.68 63.12 2,070.37
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 175 93 268 6,016.45 3,452.02 57.38 436.26
งบประมาณกระทรวง กรม 3,709 3,800 7,509 21,902.15 10,600.88 48.40 325.20
งบประมาณกลางของรัฐบาล 201 290 491 2,917.62 1,106.04 37.91 157.19
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  311 250 561 3,400.85 937.53 27.57 269.99
รวม 5,587 6,372 11,959 53,407.75 28,196.16 52.79 3,259.01