ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 06:56
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 2,248 366 2,614 21,541.56 5,029.40 23.35 1,389.56
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 202 4 206 4,414.86 439.94 9.96 170.19
งบประมาณกระทรวง กรม 2,519 1,104 3,623 15,183.75 5,465.01 35.99 1,323.18
งบประมาณกลางของรัฐบาล 143 87 230 2,111.88 1,109.68 52.54 21.13
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  184 60 244 898.67 100.95 11.23 59.26
รวม 5,296 1,621 6,917 44,150.72 12,144.99 27.51 2,963.32