ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 21 ม.ค. 2561 02:11
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,049 26 1,075 9,435.34 310.88 3.29 177.83
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 104 1 105 2,107.95 0.74 0.04 23.39
งบประมาณกระทรวง กรม 1,315 238 1,553 7,741.59 1,046.94 13.52 59.79
งบประมาณกลางของรัฐบาล 52 4 56 502.48 24.13 4.80 10.85
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  110 8 118 402.61 10.06 2.50 12.23
รวม 2,630 277 2,907 20,189.97 1,392.76 6.90 284.09