ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 20 พ.ค. 2561 16:34
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 2,164 238 2,402 20,612.38 3,991.79 19.37 1,413.05
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 199 2 201 4,325.49 270.80 6.26 149.81
งบประมาณกระทรวง กรม 2,456 955 3,411 14,589.12 4,945.22 33.90 1,310.93
งบประมาณกลางของรัฐบาล 128 85 213 2,087.94 1,014.81 48.60 18.92
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  161 52 213 726.47 69.91 9.62 68.24
รวม 5,108 1,332 6,440 42,341.39 10,292.53 24.31 2,960.94