ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 21 ก.พ. 2561 00:07
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,442 46 1,488 13,692.49 816.83 5.97 405.41
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 143 1 144 3,088.94 34.38 1.11 65.18
งบประมาณกระทรวง กรม 1,926 388 2,314 9,666.85 1,662.95 17.20 72.99
งบประมาณกลางของรัฐบาล 90 7 97 1,500.18 426.06 28.40 7.46
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  145 17 162 579.70 14.57 2.51 38.80
รวม 3,746 459 4,205 28,528.17 2,954.78 10.36 589.84