ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 21 ส.ค. 2561 04:59
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 2,196 587 2,783 21,993.30 7,234.52 32.89 1,571.21
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 210 10 220 4,673.11 842.80 18.04 251.66
งบประมาณกระทรวง กรม 2,471 1,406 3,877 15,905.94 6,438.22 40.48 1,419.89
งบประมาณกลางของรัฐบาล 140 98 238 2,191.36 1,172.74 53.52 29.48
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  191 77 268 1,090.53 193.27 17.72 73.59
รวม 5,208 2,178 7,386 45,854.24 15,881.55 34.63 3,345.83