ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 07:19
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,588 66 1,654 15,267.32 1,262.60 8.27 552.22
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 155 1 156 3,546.09 66.73 1.88 85.98
งบประมาณกระทรวง กรม 1,962 492 2,454 10,472.34 2,172.14 20.74 80.13
งบประมาณกลางของรัฐบาล 92 12 104 1,507.52 454.18 30.13 11.31
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  149 22 171 687.94 22.88 3.33 31.74
รวม 3,946 593 4,539 31,481.20 3,978.53 12.64 761.37