ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 10 ธ.ค. 2561 03:07
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 204 0 204 1,836.72 11.65 0.63 32.55
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 15 0 15 553.87 0.20 0.04 0.80
งบประมาณกระทรวง กรม 222 5 227 643.34 36.76 5.71 0.42
งบประมาณกลางของรัฐบาล 5 0 5 25.63 0.00 0.00 0.00
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  26 1 27 245.84 2.14 0.87 0.00
รวม 472 6 478 3,305.41 50.75 1.54 33.77