ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 25 เม.ย. 2561 23:10
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 2,087 184 2,271 19,924.92 3,138.09 15.75 1,349.27
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 191 3 194 4,119.98 219.84 5.34 107.12
งบประมาณกระทรวง กรม 2,314 818 3,132 13,805.97 4,249.86 30.78 1,302.82
งบประมาณกลางของรัฐบาล 105 42 147 1,679.78 609.95 36.31 16.74
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  157 46 203 744.53 55.81 7.50 75.34
รวม 4,854 1,093 5,947 40,275.18 8,273.56 20.54 2,851.29