ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 18 ก.ค. 2561 02:20
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 2,185 463 2,648 21,692.27 6,035.59 27.82 1,474.73
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 210 6 216 4,656.19 662.15 14.22 218.51
งบประมาณกระทรวง กรม 2,449 1,247 3,696 15,348.82 6,136.59 39.98 1,346.49
งบประมาณกลางของรัฐบาล 138 94 232 2,123.81 1,142.76 53.81 29.27
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  180 70 250 1,020.81 155.86 15.27 72.69
รวม 5,162 1,880 7,042 44,841.90 14,132.95 31.52 3,141.69