ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 20 ต.ค. 2561 00:49
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,500 1,582 3,082 22,607.99 11,709.95 51.80 2,014.34
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 195 42 237 4,941.25 1,496.57 30.29 355.08
งบประมาณกระทรวง กรม 2,161 2,050 4,211 16,763.61 8,093.52 48.28 1,435.58
งบประมาณกลางของรัฐบาล 134 134 268 2,426.94 1,716.00 70.71 37.06
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  196 140 336 1,359.56 572.86 42.14 118.50
รวม 4,186 3,948 8,134 48,099.36 23,588.91 49.04 3,960.56