ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 20 ก.ย. 2561 06:12
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 2,068 773 2,841 22,214.99 8,644.13 38.91 1,762.42
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 205 18 223 4,738.51 1,063.67 22.45 258.18
งบประมาณกระทรวง กรม 2,404 1,628 4,032 16,194.96 7,129.18 44.02 1,433.70
งบประมาณกลางของรัฐบาล 134 115 249 2,286.63 1,340.61 58.63 29.62
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  208 87 295 1,130.98 288.72 25.53 74.98
รวม 5,019 2,621 7,640 46,566.07 18,466.32 39.66 3,558.91