ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 14 พ.ย. 2561 05:26
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 22 0 22 203.69 0.00 0.00 0.00
งบประมาณกระทรวง กรม 3 0 3 0.49 0.00 0.00 0.00
งบประมาณกลางของรัฐบาล 2 0 2 5.63 0.00 0.00 0.00
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  9 0 9 14.55 0.14 0.99 0.00
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 36 0 36 224.37 0.14 0.06 0.00