ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 20 ม.ค. 2562 17:59
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 780 7 787 6,614.73 147.43 2.23 124.22
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 77 0 77 2,246.85 28.24 1.26 13.18
งบประมาณกระทรวง กรม 1,574 207 1,781 4,854.61 556.16 11.46 167.91
งบประมาณกลางของรัฐบาล 38 1 39 1,703.23 15.22 0.89 0.08
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  114 5 119 1,926.80 13.20 0.68 2.88
รวม 2,583 220 2,803 17,346.22 760.24 4.38 308.27