ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 21 ก.ย. 2562 19:56
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,604 922 2,526 18,572.03 7,925.01 42.67 1,241.89
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 207 38 245 7,909.15 2,520.12 31.86 464.66
งบประมาณกระทรวง กรม 2,378 1,540 3,918 15,397.16 9,005.92 58.49 143.89
งบประมาณกลางของรัฐบาล 107 54 161 2,119.46 173.97 8.21 16.63
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  358 140 498 2,366.63 251.97 10.65 42.05
2 0 2 4.40 4.00 90.94 0.40
รวม 4,656 2,694 7,350 46,368.84 19,880.98 42.88 1,909.51