ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 13 พ.ย. 2562 22:54
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,294 1,296 2,590 18,675.19 9,075.04 48.59 1,362.27
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 196 55 251 7,956.06 3,197.10 40.18 484.13
งบประมาณกระทรวง กรม 2,141 1,924 4,065 15,765.41 9,593.58 60.85 146.40
งบประมาณกลางของรัฐบาล 100 70 170 2,152.81 287.63 13.36 11.99
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  347 167 514 2,410.95 315.69 13.09 42.11
2 0 2 4.40 4.00 90.94 0.40
รวม 4,080 3,512 7,592 46,964.81 22,473.03 47.85 2,047.29