ข้อมูลสรุปแยกตามแหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ วันที่: 14 ธ.ค. 2562 07:07
แหล่งงบประมาณ การดำเนินโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
ยังไม่เสร็จ เสร็จสิ้น รวม ทั้งหมด เบิกจ่าย ร้อยละ เหลือจ่าย
งบประมาณจังหวัด 1,253 1,340 2,593 18,731.32 9,373.26 50.04 1,437.53
งบประมาณกลุ่มจังหวัด 192 63 255 7,992.74 3,422.97 42.83 509.97
งบประมาณกระทรวง กรม 2,126 1,946 4,072 15,795.95 9,675.72 61.25 147.83
งบประมาณกลางของรัฐบาล 102 70 172 2,157.17 287.63 13.33 11.99
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  348 173 521 2,426.19 331.95 13.68 42.39
2 0 2 4.40 4.00 90.94 0.40
รวม 4,023 3,592 7,615 47,107.77 23,095.53 49.03 2,150.11