รายงานสำหรับผู้บริหาร
1 รายงานงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด
2 รายงานภาพรวมระดับประเทศ แยกตามแหล่งงบประมาณ
3 แผนงาน/โครงการ จำแนกตามลักษณะ/ประเภท/พื้นที่ในแต่ละกลุ่มจังหวัด/จังหวัด/หน่วยงาน
4 แผนงาน/โครงการ จำแนกตามประเด็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นโยบายรัฐบาล
5 รายงาน GFMIS
6 รายงานโครงการ จำแนกตามกระทรวง/กรม
7 รายงาน งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
8 รายงาน ข้อมูล/โครงการตามยุทธศาสตร์ประเทศ
9 รายงาน ข้อมูล/โครงการตามยุทธศาสตร์อาเซียน
10 รายงาน สรุปข้อมูลโครงการที่มีกันเงินเหลื่อมปี
11 รายงาน สรุปข้อมูลโครงการที่มีเงินเหลือจ่าย
12 แผนงาน/โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุุทธ์ นโยบายเร่งด่วนของ มท.
รายงานเพิ่มเติม
13รายงานภาพรวม แยกตามพื้นที่
14รายงาน รายโครงการ
15รายงานสรุปข้อมูลโครงการ งบประมาณ ตามแหล่งงบประมาณ
16แผนงาน/โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
17แผนงาน/โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
18แผนงาน/โครงการ จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย
19รายงานโครงการ จำแนกตามประเภท/ลักษณะโครงการ
20 รายงาน รายโครงการที่เสร็จสิ้นการประเมิน
21 รายงาน โครงการแบบบูรณาการ
22 รายงาน ค้นหาข้อมูลตามแหล่งงบประมาณ
23แผนงาน/โครงการ จำแนกตาม positioning กลุ่มจังหวัด
24 แผนงาน/โครงการ จำแนกตาม positioning จังหวัด
25 รายงาน ค้นหาข้อมูลตามแหล่งงบประมาณ
26 รายงานโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน
27 รายงานโครงการที่ไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน
28 รายงานผลการเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส
29 รายงานปัญหา/อุปสรรคที่ไม่สามารถลงนามในสัญญา
30 รายงานโครงการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการ
31 รายงานโครงการตามยอดงบประมาณเป็นช่วงๆ
32 รายงานเอกสาร สงป.301 สงป.302
Webboard
ลำดับ
คำถาม
จำนวนคนตอบ
วันที่
ถามโดย
1 ทำไมเวลาในโปรแกรมกับเวลาจริงไม่ตรงกัน ปรับปรุงข้อม... 1 25/04/2560 17:54:56 เจ้าหน้าที่ null 106.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ตรัง
2 กลุ่มไลน์แอดได้หรือเปล่าครับ กดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น บอกไม่มีกลุ่มนี้  2 14/03/2560 23:09:06 เจ้าหน้าที่ null 087.ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
3 กดบันทึกแล้วไม่บันทึก ไม่มีตอบสนองครับ ต้องทำการปิ... 3 24/02/2560 17:43:28 เจ้าหน้าที่ null 087.ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
4 ลงรูปไป 6 รูป แต่ดูสรุปโครงการขึ้น 5 รูปครับ 2 23/02/2560 18:00:50 เจ้าหน้าที่ null 087.ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
5 ไม่สามารถเพิ่มรูปได้ ระบบแจ้งว่าเพิ่มได้ไม่เกิน 6 ... 2 22/02/2560 22:41:30 เจ้าหน้าที่ null 087.ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
6 ลงรูป ลงรายละเอียดงาน แล้ว บันทึกข้อมูลแล้ว แต่รูปไม่ขึ้นสักอัน ตรวจสอบให้ด้วยครับ 1 22/02/2560 18:07:12 เจ้าหน้าที่ null 087.ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
7 ลงรูป ลงรายละเอียดงาน แล้ว บันทึกข้อมูลแล้ว แต่รูปไม่ขึ้นสักอัน ตรวจสอบให้ด้วยครับ 1 22/02/2560 18:04:48 เจ้าหน้าที่ null 087.ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
8 ขออนุญาตเรียน ผู้ดูแลระบบ
1.ไม่สามารถ upload รูปภ...
3 30/01/2560 19:48:29 เจ้าหน้าที่ null 029.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ.กาญจนบุรี
9 รบกวนแก้ไข รหัสผ่านของ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวั... 1 26/12/2559 11:33:15 สำนักงานจังหวัด null จ.ศรีสะเกษ
10 รบกวนเพื่มหน่วยงาน =โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้อง... 1 14/12/2559 14:49:45 สำนักงานจังหวัด null จ.ศรีสะเกษ
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 71