รายงานสำหรับผู้บริหาร
1 รายงานงบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด
2 รายงานภาพรวมระดับประเทศ แยกตามแหล่งงบประมาณ
3 แผนงาน/โครงการ จำแนกตามลักษณะ/ประเภท/พื้นที่ในแต่ละกลุ่มจังหวัด/จังหวัด/หน่วยงาน
4 แผนงาน/โครงการ จำแนกตามประเด็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นโยบายรัฐบาล
5 รายงาน GFMIS
6 รายงานโครงการ จำแนกตามกระทรวง/กรม
7 รายงาน งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
8 รายงาน ข้อมูล/โครงการตามยุทธศาสตร์ประเทศ
9 รายงาน ข้อมูล/โครงการตามยุทธศาสตร์อาเซียน
10 รายงาน สรุปข้อมูลโครงการที่มีกันเงินเหลื่อมปี
11 รายงาน สรุปข้อมูลโครงการที่มีเงินเหลือจ่าย
12 แผนงาน/โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุุทธ์ นโยบายเร่งด่วนของ มท.
รายงานเพิ่มเติม
13รายงานภาพรวม แยกตามพื้นที่
14รายงาน รายโครงการ
15รายงานสรุปข้อมูลโครงการ งบประมาณ ตามแหล่งงบประมาณ
16แผนงาน/โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
17แผนงาน/โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
18แผนงาน/โครงการ จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย
19รายงานโครงการ จำแนกตามประเภท/ลักษณะโครงการ
20 รายงาน รายโครงการที่เสร็จสิ้นการประเมิน
21 รายงาน โครงการแบบบูรณาการ
22 รายงาน ค้นหาข้อมูลตามแหล่งงบประมาณ
23แผนงาน/โครงการ จำแนกตาม positioning กลุ่มจังหวัด
24 แผนงาน/โครงการ จำแนกตาม positioning จังหวัด
25 รายงาน ค้นหาข้อมูลตามแหล่งงบประมาณ
26 รายงานโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน
27 รายงานโครงการที่ไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน
28 รายงานผลการเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาส
29 รายงานปัญหา/อุปสรรคที่ไม่สามารถลงนามในสัญญา
30 รายงานโครงการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการ
31 รายงานโครงการตามยอดงบประมาณเป็นช่วงๆ
32 รายงานเอกสาร สงป.301 สงป.302
Webboard
ลำดับ
คำถาม
จำนวนคนตอบ
วันที่
ถามโดย
1 ระบบยังต้องปรับปรุงอีกเยอะครับ 1 02/07/2560 11:43:35 เจ้าหน้าที่ null 208.อ.กรงปินัง จ.ยะลา
2 ไม่ได้ใช้งานเกินเวลานาน กรุณา login เข้าใหม่  แก้ไ... 1 21/06/2560 15:07:33 เจ้าหน้าที่ null 016.สำนักงานเกษตรจังหวัด จ.หนองคาย
3 ทำการบันทึกข้อมูลในหน้ารายละเอียด แตระบบแจ้งว่า ระบบผิดผลาดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 1 30/05/2560 00:12:08 เจ้าหน้าที่ null 065.โครงการชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่
4 ทำการบันทึกข้อมูลในหน้ารายละเอียด แตระบบแจ้งว่า ระบบผิดผลาดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 1 30/05/2560 00:11:56 เจ้าหน้าที่ null 065.โครงการชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่
5 จะลงรูป ที่ 7 ระบบบอกให้ลบรูป เพราะลงได้ไม่เกิน 6 ... 2 24/05/2560 21:12:03 เจ้าหน้าที่ null 064.แขวงทางหลวงชนบทสตูล จ.สตูล
6 รูปส่วนมาก upload ไม่ได้ บางทีปรับขนาดนามสกุล เป็น... 4 09/05/2560 19:55:10 เจ้าหน้าที่ null 023.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จ.เพชรบูรณ์
7 คีย์ข้อมูลปี 2560 แล้วบันทึก แต่พอมาดูข้อมูล ไม่พบข้อมูลปี 2560  ไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุใดคะ 1 02/05/2560 22:01:51 เจ้าหน้าที่ null 210.อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
8 ทำไมเวลาในโปรแกรมกับเวลาจริงไม่ตรงกัน ปรับปรุงข้อม... 1 25/04/2560 17:54:56 เจ้าหน้าที่ null 106.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ตรัง
9 กลุ่มไลน์แอดได้หรือเปล่าครับ กดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น บอกไม่มีกลุ่มนี้  2 14/03/2560 23:09:06 เจ้าหน้าที่ null 087.ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
10 กดบันทึกแล้วไม่บันทึก ไม่มีตอบสนองครับ ต้องทำการปิ... 3 24/02/2560 17:43:28 เจ้าหน้าที่ null 087.ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
  หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 78